Regulamin


               Poniższy regulamin opisuje zasady współpracy pomiędzy firmą  „Luma-Druk” Łukasz Cyprys (adres prowadzenia działalności: ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (), NIP 728 244 86 36, REGON 100077703, adres poczty elektronicznej: info@lumagadzety.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

 

I. WYCENA PRODUKTU

1. Każdy oferowany produkt podlega każdorazowo wycenie przez firmę Luma-Druk.
2. Zlecenia i zapytania przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej – e-mailem.
3. Na podstawie informacji zawartych w zapytaniu o cenę, firma Luma-Druk zobowiązuje się sporządzić
i odesłać - drogą elektroniczną wycenę oraz informacje o dostępności produktów najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania zapytania.

 II. CENY

Ceny opublikowane na stronie internetowej są cenami netto, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny zależne są od ilości i rodzaju znakowania danych produktów, nie zawierają kosztów znakowania, przygotowalni do znakowania oraz kosztów przesyłki.
Firma Luma-Druk zobowiązuje się podać w wycenie dokładne koszty zamówienia.

III. ZAMÓWIENIA

1. Po otrzymaniu od firmy Luma-Druk wyceny i podjęciu decyzji o zamówieniu, konieczne jest przesłanie - na wskazany adres poczty elektronicznej: info@lumagadzety.pl lub kasia@lumagadzety.pl, e-maila zawierając w historii przygotowaną wcześniej przez firmę Luma-Druk wycenę.
2. Zamówienie winno zawierać:
- opis zamawianych produktów
- kod i nazwę produktu
- ilość
- rodzaj znakowania, ilość kolorów nadruku, numery PANTONE
- dane kontaktowe zamawiającego (email, telefon)
W przypadku zamówienia produktów ze zdobieniem Zamawiający zobowiązany jest przesłać projekt graficzny w formie wektorowej w następujących formatach plików: .eps, .ai, .cdr. z podaniem numerów PANTONE. Rozpoczęcie znakowania następuje zawsze po akceptacji wizualziacji przez Zamawiającego. 
3. Minimalna ilość zamówienia zależna jest od konkretnego produktu, zazwyczaj jest to 50 sztuk. Przy każdej takiej wycenie firma Luma-Druk podaje minimalną ilość zamówienia dla wycenianego produktu.
4. Po otrzymaniu zamówienia firma Luma-Druk potwierdza dostępność zamówionych produktów, zastrzegając jednocześnie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, jeśli nie będzie fizycznej możliwości jego realizacji, np. w przypadku braku asortymentu u dostawcy lub innych zdarzeń losowych.
5. Po potwierdzeniu dostępności zamówionych produktów firma Luma-Druk potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji.  
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera:
- numer zamówienia
- dokładny opis zamówionych produktów
- potwierdzenie ceny
- formę płatności
- określenie terminu realizacji
- sposób dostawy

7. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Wykonawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
8.  Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Wykonawcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
9. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu współpracy pomiędzy firmą Luma-Druk, a Zamawiającym.
10. W przypadku rezygnacji z nadesłanego zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistych kosztów, związanych z czynnościami podjętymi przez firmę Luma-Druk w celu wykonania złożonego zamówienia.

                                                                                
IV.
REALIZACJA

1. W przypadku zamówienia produktów ze zdobieniem, Zamawiający zobowiązany jest przesłać projekt graficzny w formie wektorowej w następujących formatach plików: .eps, .ai, .cdr. oraz numery PANTONE projektu.
2. W przypadku nadesłania projektu w innej formie niż podana, firma Luma-Druk zastrzega prawo do doliczenia Zamawiającemu kosztu wykonania przekształcenia nadesłanego projektu do formy wektorowej.
3. W przypadku przygotowania projektu do druku, Luma-Druk zastrzega sobie prawo doliczenia kosztu za wykonaną pracę graficzną.
4. W każdym przypadku, przed wykonaniem usługi znakowania produktu, firma Luma-Druk przesyła Zamawiającemu wizualizację projektu do akceptacji. Dwie pierwsze poprawki są w cenie, kolejne są płatne 30 zł netto/wizualizacja. Wizualizacja służy do ogólnej oceny szaty graficznej projektu, rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstów. Od przedstawionego wzoru mogą zaistnieć odchyłki kolorystyczne wynikające z różnic stosowanej technologii druku i różnic zastosowanego podłoża.
5. Po zaakceptowaniu przez zamawiającego wizualizacji, zamówienie przekazywane jest do realizacji.
6. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Luma-Druk zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów.  
7. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Luma-Druk zastrzega sobie prawo do przesunięć nadruku +/- 3 mm.  
8. Nanoszenie nadruków wykonywanych kalkomanią oraz technikami Art. I Magic Print jest procesem ręcznym. Z tego względu wymagana jest tolerancja pozycji nadruku 1-2 mm, która nie może stanowić podstawy do złożenia reklamacji. Przy technice druku bezpośredniego, pozycjonowanie nadruku opiera się na górnej krawędzi wyrobu
9. Zamówione produkty zazwyczaj dostarczone są w opakowaniu zbiorczym lub za dodatkową opłatą ustaloną wcześniej z Zamawiającym w opakowaniu jednostkowym.
10. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych podłożach kolory będą zbliżone do skali PANTONE. Dopuszczalne różnice +/- 5%.
11. Firma Luma-Druk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką oraz wyglądem towaru na zdjęciach w katalogu oraz na stronie internetowej, a rzeczywistym kolorem oraz wyglądem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów - które nie mogą być podstawą do roszczeń. W celu sprawdzenia produktu, zalecamy zakup próbki, w celu sprawdzenia produktu.
12. Firma Luma-Druk nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadesłanych przez Zamawiającego gotowych projektach do druku.

 
V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Przy każdym zamówieniu wymagana jest przedpłata 100% wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
2. Przy dłuższej współpracy możliwe jest ustalenie innych form płatności ustalonych indywidualnie pomiędzy Luma-Druk,
a Zamawiającym.
3. Do momentu całkowitego uregulowania należności zamówione przez zamawiającego produkty pozostają własnością firmy Luma-druk.
4. Obowiązująca forma płatności za zamawiany towar to: przelew bankowy na rachunek PEKAO SA nr konta bankowego:  
07 1240 3028 1111 0010 5000 0473 „Luma-Druk” Łukasz Cyprys ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko (w tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia/proformy otrzymanej w wiadomości e-mail).
5. Oryginał faktury wysyłany jest zawsze drogą mailową z adresu: ksiegowosc@lumadruk.pl. Jeśli Zamawiającemu zależy na formie papierowej, prosimy o taką informację.


VI. DOSTAWA

1. Termin dostawy zamówionych artykułów ustalony z Luma-Druk jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
2. Dostawy zamówionych artykułów Luma-Druk realizuje za pośrednictwem firm wysyłkowych.
3. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt z Drukarnią poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@lumagadzety.pl, celem uzgodnienia szczegółów).
4. Koszty dostawy zamówień poniżej 1 200,00 zł netto, pokrywa Zamawiający. Przy zamówieniach o wartości powyżej 1 200,00 zł netto koszt dostawy pokrywa Luma-Druk. Zasada ta nie dotyczy wysyłki kubków, ich transport wyceniany jest indywidualnie.
5. Luma-Druk zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących Luma-Druk.
6. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem - standardowo do 14 dni od daty dostawy towaru do naszego magazynu i zatwierdzenia projektu nadruku. Przy dużych nakładach lub gdy produkt jest w trakcie sprowadzania, terminy realizacji określane są indywidualnie.

 
VII. REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia.
W przypadku wykrycia wady Kupujący zobowiązany jest po zawiadomieniu Sprzedającego o wykrytych wadach, odesłać wadliwy  towar na adres Luma-Druk, widniejący na fakturze.
2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
3. Reklamacje jakościowe i ilościowe oraz zwroty towaru przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Reklamacjom podlegają towary nieoznakowane lub oznakowane przez naszą drukarnię.
4. W przypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia, Luma-Druk zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów lub dokonania korekty faktury sprzedażowej.
5. Luma-Druk nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Luma-Druk.
6. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe  i kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

                                                                         
VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Luma-Druk.

IX -ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Udostępniam i jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych jest firma LUMA-DRUK, mail: INFO@LUMAGADZETY.PL. Dane osobowe można edytować lub usunąć tylko kontaktując się z administratorem.

 
UWAGI DODATKOWE


Towary, które nie maja podanej ceny poglądowej wyceniane sa indywidualnie ze względu na ciągłe wahania kursu walut lub dużą liczbę możliwych konfiguracji.